Onze aanpak

Samen vechten we tegen onrecht en armoede. Dat vraagt een efficiënte, vernieuwende en praktijkgerichte aanpak. Alleen zo kunnen we tegelijk de oorzaken én de gevolgen van armoede bestrijden. Want we weten dat we alleen zo een verschil kunnen maken in het leven van mensen in armoede. 

We zijn een beweging

Oxfam voert de strijd tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid als een beweging van actief betrokken vrijwilligers, supporters en burgers die samen werken aan de sociale verandering die we hier en wereldwijd voor ogen hebben.

We strijden tegen ongelijkheid en voor economische rechtvaardigheid

Honderden miljoenen mensen leven in extreme armoede, terwijl aan de top een zeer kleine minderheid gigantische rijkdommen vergaart. Deze groeiende ongelijkheid ondermijnt de strijd tegen armoede en is een gevolg van politieke beslissingen.

We voegen de daad bij het woord

We staan met beide voeten in de praktijk. We analyseren en informeren, maar werken ook aan concrete oplossingen en voeren die zelf uit. Via het uitvoeren en promoten van eerlijke en duurzame handel en het versterken van de circulaire en sociale economie voegen we de daad bij het woord en bieden we concrete alternatieven voor onder meer de onrechtvaardige voedsel- en textielketens.

We respecteren de grenzen van onze planeet

Ongelijkheid en de klimaatcrisis zijn nauw met elkaar verbonden. De klimaatcrisis is een gevolg van een economisch model, dat noch de mens, noch de planeet centraal stelt. De armste mensen dragen er de zwaarste gevolgen van. Toch zijn arme gemeenschappen het minst verantwoordelijk voor de klimaatcrisis.

Economische rechtvaardigheid veronderstelt dat we evolueren binnen sociale grenzen gebaseerd op de universele mensenrechten en de ecologische grenzen van onze Aarde.

We vertrekken vanuit de fundamentele rechten

Een menswaardig leven is voor Oxfam België/Belgique een kwestie van rechten. Wij gaan voor een wereld waarin mensen invloed hebben op de beslissingen die hun leven bepalen. We baseren ons hiervoor op de Universele verklaring van de Rechten van de Mens.

We pakken het systeem aan

Handel, landbouw, productie en distributie, belastingen … ze krijgen vorm door de interacties tussen formele en informele instellingen, mensen en hun gedragingen, geschreven en ongeschreven regels, sociale en politieke factoren. Met andere woorden, we hebben te maken met complexe systemen.

Het huidige systeem is structureel onrechtvaardig en veroorzaakt en versterkt ongelijkheid. Het leidt tot uitbuiting van boeren en arbeiders, milieuschade, schending van mensen-en arbeidsrechten, weinig duurzame consumptie, machtsconcentratie bij megabedrijven en verlies van inspraak voor burgers. Als we structurele systeemverandering beogen, dan gaat het over hoe we al deze (deel)systemen kunnen veranderen zodat ze de ongelijkheid verminderen en kunnen leiden tot economische rechtvaardigheid.

We maken deel uit van een internationale netwerk

Onze kracht is dat we uitdagingen internationaal aanpakken. We zijn een onderdeel van een netwerk van 20 Oxfam-organisaties, meer dan 70 Oxfam-landenprogramma’s en 3.500 lokale partners. We maken ook actief deel uit van een groot aantal netwerken, platformen, allianties en samenwerkingsverbanden. We werken samen met organisaties en beïnvloeden het beleid op lokaal, nationaal, Europees en globaal niveau. Dat laat ons toe om de grondoorzaken van armoede en ongelijkheid op verschillende niveaus tegelijk aan te pakken en op die manier meer impact te behalen.

We mobiliseren

Met onze publiekswerking roepen we niet alleen op om als vrijwilliger, schenker, activist, klant, leraar of student de strijd van Oxfam te steunen, maar nodigen we deze groepen ook uit om of zelf een actor voor economische rechtvaardigheid te worden.

Het publiek versterkt onze boodschap door het voeren van acties en campagnes, en door in te zetten op educatie en activering wordt het draagvlak voor de beoogde verandering groter.

We plaatsen meisjes en vrouwen centraal in onze strijd

Genderongelijkheid, macht en inkomensongelijkheid versterken elkaar. Het huidige politieke en economische model veroorzaakt en bestendigt gendergerelateerde uitbuiting, onderdrukking en geweld. Om dat structureel aan te pakken, plaatsen we vrouwen en meisjes, die het eerste en grootste slachtoffer zijn van deze ongelijkheid, centraal in onze strijd.