Wat Oxfam doet in Haïti?

Oxfam werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in Haïti. We helpen om technische vormingen over duurzame landbouw te organiseren en we doen mee acties voor een betere toegang tot de markt. We helpen organisaties van vrouwen en boeren om hun rechten te verdedigen. Omdat er in Haïti vaak natuurrampen plaatsvinden, werken we ook samen aan risicopreventie en een goede voorbereiding op rampen. 

Duurzamere aanpak

Na de zware aardbeving van 2010 schoten de Haïtiaanse overheid en de internationale gemeenschap duidelijk tekort met hun plannen voor de wederopbouw. Oxfam dringt aan op een duurzamere aanpak, waarbij de overheid, nationale boerenorganisaties, het middenveld en de internationale gemeenschap beter samenwerken.

Oxfam wil een belangrijke actor zijn in het proces van wederopbouw. We steunen partners die werken aan een betere bescherming van de bevolking tegen sociaal-economische onzekerheid, humanitaire crises of natuurrampen. Daarbij hebben we drie belangrijke doelstellingen: economische gerechtigheid, veiligheid bij rampen en actieve burgerzin.

Economische gerechtigheid

De zwakste bevolkingsgroepen - vooral vrouwen, jongeren en kleine boeren - moeten meer kansen krijgen. Ze moeten zelf kunnen zorgen voor duurzame bestaansmiddelen. Daarom ondersteunen wij kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast stimuleren duurzame tewerkstelling in veelbelovende sectoren.

Na een vorming (techniek, bedrijfsvoering en leiderschap) kunnen vrouwen en jongeren ook een actievere rol spelen in hun gemeenschap. Samen met producenten, coöperaties, verenigingen en de privésector werken we aan een betere economische context om de armoede structureel aan te pakken. Via lobbywerk en de GROEI-campagne zetten we de noden van de zwaksten op de politieke agenda.

Veiligheid bij rampen

Risicovermindering, een betere voorbereiding en effectieve noodhulp vormen een vast onderdeel van onze programma’s in Haïti. We steunen lokale comités waarin vrouwen actief zijn en bouwen hun technische capaciteiten op. Ze zijn betrokken bij de risicoanalyse en stellen mee een actieplan op voor snelle hulpverlening.

De bevolking wordt getraind op risicopreventie en evacuatie. Scholen, bedrijven en gemeenschappen leren hoe ze moeten reageren op een gecoördineerde manier in geval van nood. De lokale en de nationale overheid integreren risicovermindering in hun beleid.

Democratisch bestuur en actieve burgerzin

Door de capaciteit van lokale besturen en het middenveld te verbeteren, vergroot je de kans op een meer democratisch bestuur. Dit betekent dat burgers beter geïnformeerd en getraind zijn, erin slagen zich goed te organiseren en allianties te vormen om sterker te staan. Zo kunnen zij lokale besturen en de nationale overheid makkelijker ter verantwoording roepen en meer transparantie afdwingen.

Gendergelijkheid en jongeren

In elk van de drie strategische doelstellingen heeft Oxfam extra aandacht voor gendergelijkheid en jongeren. Zo versterken wij de capaciteiten van vrouwelijke leiders, vrouwenorganisaties, lokale medewerkers en partners door vormingen rond onder meer vrouwenrechten.

Want ondanks een zekere vooruitgang, nemen Haïtiaanse vrouwen nog altijd veel te weinig deel aan het democratisch proces. In het parlement zitten slechts 11% vrouwen en zowel op het nationale, het regionale als het lokale vlak zijn vrouwen niet goed vertegenwoordigd. We steunen projecten die hen een betere toegang geven tot grondstoffen of bijvoorbeeld tot leningen zodat zij meer bestaanszekerheid krijgen.

Leiderscapaciteiten versterken

Jongeren zijn essentieel voor de ontwikkeling op lange termijn. Dus moeten ze gehoord worden en verantwoordelijkheid krijgen. We willen hun technische en leiderschapscapaciteiten versterken.

Jongerenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in lokale comités en mee plannen maken. Daarom stimuleren wij het oprichten van een ruimte waar jongeren (vooral meisjes) met het lokale en het nationale bestuur kunnen samenwerken.

Sociale netwerken

Oxfam voorziet de nodige middelen om sociale netwerken uit te bouwen. We zetten personeel in dat ervaring heeft in samenwerking met jongeren. We passen onze werking aan via het gebruik van de moderne technologie, sociale netwerken, enz. We zetten activiteiten op die gelinkt zijn met sportbeoefening, muziek of andere vormen van expressie die voor jongens en meisjes belangrijk zijn.