Burkina Faso: Wat doet Oxfam?

Sinds de jaren ‘70 werkt Oxfam in Burkina Faso rond voedselzekerheid, gelijke rechten voor mannen en vrouwen, politiek beleid, onderwijs, ondersteuning van jongeren en humanitair werk. In die 40 jaar heeft Oxfam met meer dan vijftig partnerorganisaties samengewerkt, zodat deze op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de ontwikkeling van hun land. Ook de komende jaren bundelt Oxfam haar krachten om deze samenwerking nog te verbeteren. Daarbij staan efficiëntie en duurzaamheid voorop. 

Een duurzaam en eerlijk economisch beleid

Oxfam werkt samen met de gemeenschappen, sociale organisaties, overheid en mijnbedrijven om armoede te bestrijden in Burkina Faso. De inkomsten van de mijnontginning moeten bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van het land. Maar dan moeten de Burkinezen ook aanspraak durven maken op die inkomsten.

Rechtvaardiger belastingen

De partnerorganisaties van Oxfam helpen de bevolking om haar rechten beter te kennen. We steunen hen om deel te nemen aan het beleid en om meer invloed uit te oefenen. De Burkinese overheid heeft beloofd om rechtvaardige belastingen te heffen. Met de opbrengsten daarvan wil ze de toegang tot sociale basisvoorzieningen verbeteren. Zowel het nationale parlement als de lokale organisaties en gemeenschappen krijgen informatie over de nationale en lokale budgetten. Op die manier kunnen ze controle uitoefenen.

Familiale landbouw

Om de familiale landbouw te ondersteunen, zetten we programma’s op. Dat doen we samen met organisaties van boeren en boerinnen en met bedrijven die landbouwproducten verwerken.  We richten onze inspanningen ook op een verandering van het Burkinese landbouwbeleid voor productie, verwerking, commercialisering en de toegang tot land. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar vrouwen en jongeren onder de boeren, zodat zij makkelijker toegang hebben tot productiemiddelen en landbouwmaterieel. Zo kunnen de kleine boeren hun bestaansmiddelen structureel verbeteren.

Kwetsbare mensen beschermen: de GROEI-campagne van Oxfam

Oxfam voert over de hele wereld de GROEI-campagne om de familiale landbouw te ondersteunen, mensen bewust te maken en druk uit te oefenen op het beleid. Hoe we dat doen, met welke partners en welke alternatieven we voorstellen, kun je uitgebreid lezen op www.ikgroeimee.be. Daar vind je ook getuigenissen uit verschillende werelddelen, analyses over klimaat, investeringenen landroof en uitgebreide onderzoeksrapporten.

Ondervoeding voorkomen

Kwetsbare gezinnen krijgen geregeld te maken met de effecten van de klimaatverandering, of het nu extreme droogte of verwoestende stortregens zijn. Oxfam wil deze gezinnen sterker maken, zodat zij hun inkomsten uit verschillende bronnen kunnen halen en dus beter voorbereid zijn op de grillen van de natuur. Oxfam werkt samen met lokale partners om gezinnen steun en voorlichting te geven over regenbestendige gewassen, het opstarten van kleine veeteelt en het aanleggen van voedselreserves. Deze aanpak helpt om de ondervoeding te verminderen en te voorkomen. 

Voorbereiding op rampen

Op lokaal en nationaal vlak moet er in Burkina Faso een beleid zijn voor preventie, voorbereiding en risicobeheer. Daarbij moet ook de voedselsituatie geanalyseerd worden. Bij een ramp moet de overheid al het nodige doen, zodat er snel en efficiënt hulp kan worden geboden. Er is een nationaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing nodig. Oxfam stimuleert de lokale organisaties en de plattelandsbevolking om mee de nodige gegevens te verzamelen en klaar te staan in geval van een ramp.

Onderwijs voor iedereen

Oxfam werkt in Burkina Faso ook aan een betere toegang tot onderwijs en beroepsopleiding. We steunen organisaties uit het middenveld om campagnes te voeren en aan beleidsbeïnvloeding te doen. Dat zorgt ervoor dat de overheid zich bewust wordt van de sense of urgency. De overheid moet voldoende financiële middelen ter beschikking stellen van de lokale gemeenschappen en stoppen met de privatisering van het onderwijs.

Rechten afdwingen

Het leven van jongeren en vrouwen gaat er aanzienlijk op vooruit als zij hun rechten en de wettelijke voorzieningen beter kennen en kunnen afdwingen. Rechten moeten gerespecteerd worden. De controle en het gebruik van de beschikbare middelen moeten beter. Een degelijk onderwijssysteem is daarbij onmisbaar.

De voedselcrisis in de Sahel

In de zomer van 2012 werd de Sahelregio in West- en Centraal-Afrika nog maar eens getroffen door een grote voedselcrisis. Daarvan werden 18 miljoen mensen het slachtoffer, als gevolg van de droogte, de slechte oogsten en de explosie van de voedselprijzen. Door een snelle interventie van hulporganisaties bleven verschillende mensenlevens gespaard. Verschillende families konden de ergste honger voorkomen en tegelijkertijd hun bestaansmiddelen behouden.

Noodhulp

Oxfam speelde een belangrijke rol bij deze interventie. We gaven noodhulp aan meer dan een miljoen mensen. 600.000 sympathisanten van over de hele wereld trokken samen aan de alarmbel en dwongen de internationale gemeenschap om in actie te schieten. Maar we voldoen niet alleen aan de meest dringende noden. Ook de diepere oorzaken van deze voedselcrisis moeten aangepakt worden. Zelfs wanneer de oogsten goed zijn, sterven er in de Sahel elk jaar nog 230.000 kinderen als gevolg van ondervoeding.

Voedselcrises weerstaan

Oxfam richt zich op de ondersteuning van de kleine boeren. We schieten de armste families te hulp met technieken om voedselvoorraden op te bouwen en met programma's voor sociale bescherming. Die laten hen toe om hun inkomsten te verhogen. Door acties als deze bouwen gemeenschappen een groter incasseringsvermogen op, waardoor ze toekomstige voedselcrises beter kunnen weerstaan. 

De projecten van Oxfam in Burkina Faso krijgen financiële steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Gemeente Meise en de provincie Vlaams-Brabant.